Season 1 recap episode

Season 2 is around the corner! Listen to Jolynna and Fiona as they recap Season 1 with their favourite sound bites.

Season1 Recap Episode on Soundcloud

Latest News